Tải Game

VIP VÀ CÁC ĐẶC QUYỀN VIP TƯƠNG ỨNG

14/11/2019

VIP VÀ CÁC ĐẶC QUYỀN VIP TƯƠNG ỨNG

Khi chủ công tích nạp Ngọc đạt mốc nhất định sẽ được tăng cấp VIP tương ứng kèm theo nhiều đặc quyền hấp dẫn

Vip 0 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x10
 • Lệnh làm mới x4
 • Ngọc x10
 • Chiêu mộ lệnh bạc x2

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Vàng x20000

Đạt Vip 1 được nhận thưởng sau:

 • Mảnh kusari x20
 • Sách Exp lớn x100
 • Rương binh phù lv1 x4
 • Bia thùng x5

Vip 1 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x15
 • Lệnh làm mới x6
 • Ngọc x20
 • Chiêu mộ lệnh bạc x2

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Bia thùng x1

Đạt Vip 2 được nhận thưởng sau:

 • Mảnh Tanto x20
 • Chiêu mộ lẹnh bạc x5
 • Rương binh phù lv2 x4
 • Gỗ x5000

Vip 2 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x20
 • Lệnh làm mới x8
 • Ngọc x30
 • Chiêu mộ lệnh bạc x4

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Sách exp lớn x50

Đạt Vip 3 được nhận thưởng sau:

 • Nguyên liệu trang bị cao cấp x30
 • Sách exp lớn x200
 • Thẻ kỹ năng x500
 • Vàng x400000

Vip 3 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x30
 • Lệnh làm mới x10
 • Ngọc x40
 • Chiêu mộ lệnh bạc x4

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Bia thùng x1

 

Đạt Vip 4 được nhận thưởng sau:

 • Rương trang bị cam x60
 • Hồn trăng sao x1000
 • Rương binh phù lv3 x5
 • Bia thùng x20

Vip 4 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x40
 • Lệnh làm mới x12
 • Ngọc x50
 • Chiêu mộ lệnh bạc x4

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Thẻ kỹ năng x100

Đạt Vip 5 được nhận thưởng sau:

 • Nguyên liệu trang bị cao cấp x50
 • Sách exp lớn x300
 • Thẻ kỹ năng x1000
 • Gỗ 100000

Vip 5 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x50
 • Lệnh làm mới x14
 • Ngọc x60
 • Chiêu mộ lệnh bạc x4

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Nguyên liệu trang bị cao cấp x1

Đạt Vip 6 được nhận thưởng sau:

 • Rương trang bị cam x100
 • Hồn trăng sao x1000
 • Thẻ kỹ năng x1500
 • Vàng x800000

Vip 6 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x55
 • Lệnh làm mới x16
 • Ngọc x70
 • Chiêu mộ lệnh bạc x4

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Bia thùng x1

Đạt Vip 7 được nhận thưởng sau:

 • Rương trang bị cam x200
 • Sách exp lớn x500
 • Rương binh phù lv3 x20
 • Đá tinh luyện x3000

Vip 7 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x60
 • Lệnh làm mới x18
 • Ngọc x80
 • Chiêu mộ lệnh bạc x4

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Đá dung hợp truyền thuyết x1

Đạt Vip 8 được nhận thưởng sau:

 • Nguyên liệu trang bị siêu cấp x100
 • Hồn tăng sao x1500
 • Rương binh phù lv3 x20
 • Thẻ kỹ năng x2000

Vip 8 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x65
 • Lệnh làm mới x20
 • Ngọc x90
 • Chiêu mộ lệnh bạc x6

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Đá đột phá x50

Đạt Vip 9 được nhận thưởng sau:

 • Bùa rèn siêu x50
 • Madara 4 sao x1
 • Hồn tăng sao x2000
 • Hoàng hồn tướng x1020

Vip 9 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x70
 • Lệnh làm mới x22
 • Ngọc x100
 • Chiêu mộ lệnh bạc x6

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Bia thùng x1

Đạt Vip 10 được nhận thưởng sau:

 • Mảnh giáp kage x15
 • Hồn trăng sao x500
 • Rương binh phù lv4 x1
 • Thẻ kỹ năng x500

Vip 10 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x75
 • Lệnh làm mới x25
 • Ngọc x110
 • Chiêu mộ lệnh bạc x6

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Đá tinh luyện x50

Đạt Vip 11 được nhận thưởng sau:

 • Mảnh giáp kage x15
 • Hồn trăng sao x500
 • Rương binh phù lv4 x1
 • Đá tinh luyện x400

Vip 11 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x80
 • Lệnh làm mới x30
 • Ngọc x120
 • Chiêu mộ lệnh bạc x8

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Đá đột phá x80

Đạt Vip 12 được nhận thưởng sau:

 • Áo choàng kage x1
 • Madara 4 sao x2
 • Hồn tăng sao x1000
 • Sách exp lớn x260

Vip 12 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x85
 • Lệnh làm mới x40
 • Ngọc x130
 • Chiêu mộ lệnh bạc x8

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Đá đúc thiên phẩm x1

Đạt Vip 13 được nhận thưởng sau:

 • Đại quạt x1
 • Madara 4 sao x3
 • Rương binh phù lv4 x3
 • Nguyên liệu trang bị cao cấp x30

Vip 13 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x90
 • Lệnh làm mới x45
 • Ngọc x140
 • Chiêu mộ lệnh bạc x10

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Đá rèn tốt x2

Đạt Vip 14 được nhận thưởng sau:

 • Giáp máy x1
 • Madara 4 sao x4
 • Hồn tăng sao x1000
 • Exp thần binh tím x40

Vip 14 mỗi ngày nhận:

 • Đá tinh luyện x95
 • Lệnh làm mới x50
 • Ngọc x150
 • Chiêu mộ lệnh bạc x15

Giảm giá hàng ngày được mua:

 • Đá đột phá x100

 

BQT Nhẫn Giả Haki

Trân Trọng!

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ