Play Togethe – Chi tiết bản cập nhật ngày 3 tháng 2 với hàng loạt thay đổi mới

Nội Dung Bài Play Togethe - Chi tiết bản cập nhật ngày 3 tháng 2 với hàng loạt thay đổi mới

Play Togethe – Chi tiết bản cập nhật ngày 3 tháng 2 với hàng loạt thay đổi mới

Ngay đầu năm mới, Play Together chính thức ra mắt bản cập nhật mới vào ngày 3 tháng 2 tới đây.

Bật mí về tòa nhà đang xây dựng
Tòa nhà đang xây mà nhiều cư dân chờ đợi rốt cuộc là gì?
Khai trương tòa nhà mới và cả sự kiện trở lại với hình thức mới mẻ hơn! Hãy đi xem ngay nhé! Một số sản phẩm trong [Cửa hàng LINE FRIENDS] sẽ được bán bằng Đá quý! Hãy đến tham quan ngay!
[Nội dung mới] – Khai trương tòa nhà mới [Cửa hàng 7-Eleven]!
Hãy tham quan cửa hàng tiện lợi đã được tân trang [Cửa hàng 7-Eleven]! Sản phẩm đặc biệt nào chỉ có thể được tìm thấy trong cửa hàng?
Có thể nhận được [Trang phục VENY] miễn phí trong lần đầu đến [Cửa hàng 7-Eleven]! Hãy đón chờ các sản phẩm và nội dung đa dạng sẽ được thêm vào trong tương lai nhé!
– Sự kiện Đảo Kaia đã trở lại để đón ngày Lễ tình nhân!
Gặp gỡ NPC ở đâu đó trên Đảo Kaia, hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau và đổi lấy các sản phẩm Lễ tình nhân!
– Giờ thì bạn có thể gửi lời muốn nói đến bạn bè!
Bạn có thể để lại bài viết cho bạn bè trên Tường trong Profile. Bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện thông qua chức năng trả lời bài viết bạn bè để lại trên Tường!
– Hãy chú ý nếu bạn muốn thể hiện cá tính của mình nhé! Hệ thống màu chữ chat đa dạng để trò chuyện với bạn bè đã được thêm vào!
Màu chữ đã mua có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định! Thể hiện cá tính của bạn với màu chữ!
– Cấp vật phẩm mới [VVIP] được thêm vào. Hãy kiếm các vật phẩm có cấp cao nhất!
[Cải thiện sự tiện lợi] – [Phần thưởng Mời bạn bè] Reset lại số lượng, và phần thưởng được đổi mới. Tuy nhiên, số lượng không tăng khi bạn mời lại người bạn đã từng mời, và danh sách Mời bạn bè hiện có vẫn được duy trì.
– Cải thiện danh sách quà tặng muốn gửi trong chức năng Quà tặng (Thư)
– Các cải tiến về giao diện và sự tiện lợi khác.
※ Lưu ý
– Nội dung cập nhật và cải tiến có thể được sửa đổi và bổ sung.
– Chi tiết cập nhật có thể được tìm thấy trong trò chơi.
Thời gian cập nhật có thể bắt đầu từ sáng kéo đến trưa ngày 3 tháng 2. Trong thời gian cập nhật bạn không thể truy cập được vào game
 

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Play #Togethe #Chi #tiết #bản #cập #nhật #ngày #tháng #với #hàng #loạt #thay #đổi #mới

At the beginning of the new year, Play Together officially launches a new update on February 3.

Revealing the building under construction

What is the building under construction that many residents have been waiting for?
The opening of the new building and the whole event is back in a new form! Let’s go see it now! Some products in [Cửa hàng LINE FRIENDS] will be sold for Gems! Come visit now!

[Nội dung mới]

– Opening of a new building [Cửa hàng 7-Eleven]!

Take a tour of the renovated convenience store [Cửa hàng 7-Eleven]! What specials can only be found in the store?
Can be received [Trang phục VENY] Free on first arrival [Cửa hàng 7-Eleven]! Stay tuned for more products and content to be added in the future!

– The Kaia Island event is back for Valentine’s Day!

Meet NPCs somewhere on Kaia Island, complete various quests and exchange for Valentine’s products!

– Now you can send messages to your friends!

You can leave posts for friends on the Wall in Profile. You can continue the conversation through the function of replying to posts your friends leave on the Wall!

– Pay attention if you want to show your personality! Diverse chat text color system for chatting with friends has been added!

The purchased font color can be used for a certain period of time! Express your personality with text color!

– New item level [VVIP] be added. Get the highest level items!

[Cải thiện sự tiện lợi]

– [Phần thưởng Mời bạn bè] Reset the amount, and the reward is renewed. However, the number doesn’t increase when you re-invite someone you’ve already invited, and the existing Invite Friends list is maintained.
– Improve the list of gifts you want to send in the Gifts (Mail) function
– Other interface and convenience improvements.

※ Note
– Content updates and improvements may be revised and added.
– Update details can be found in the game.

The update period may start from morning until noon on February 3. During the update period you will not be able to access the game

Xem thêm thông tin Play Togethe - Chi tiết bản cập nhật ngày 3 tháng 2 với hàng loạt thay đổi mới

Play Togethe – Chi tiết bản cập nhật ngày 3 tháng 2 với hàng loạt thay đổi mới

Ngay đầu năm mới, Play Together chính thức ra mắt bản cập nhật mới vào ngày 3 tháng 2 tới đây.

Bật mí về tòa nhà đang xây dựng
Tòa nhà đang xây mà nhiều cư dân chờ đợi rốt cuộc là gì?
Khai trương tòa nhà mới và cả sự kiện trở lại với hình thức mới mẻ hơn! Hãy đi xem ngay nhé! Một số sản phẩm trong [Cửa hàng LINE FRIENDS] sẽ được bán bằng Đá quý! Hãy đến tham quan ngay!
[Nội dung mới] – Khai trương tòa nhà mới [Cửa hàng 7-Eleven]!
Hãy tham quan cửa hàng tiện lợi đã được tân trang [Cửa hàng 7-Eleven]! Sản phẩm đặc biệt nào chỉ có thể được tìm thấy trong cửa hàng?
Có thể nhận được [Trang phục VENY] miễn phí trong lần đầu đến [Cửa hàng 7-Eleven]! Hãy đón chờ các sản phẩm và nội dung đa dạng sẽ được thêm vào trong tương lai nhé!
– Sự kiện Đảo Kaia đã trở lại để đón ngày Lễ tình nhân!
Gặp gỡ NPC ở đâu đó trên Đảo Kaia, hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau và đổi lấy các sản phẩm Lễ tình nhân!
– Giờ thì bạn có thể gửi lời muốn nói đến bạn bè!
Bạn có thể để lại bài viết cho bạn bè trên Tường trong Profile. Bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện thông qua chức năng trả lời bài viết bạn bè để lại trên Tường!
– Hãy chú ý nếu bạn muốn thể hiện cá tính của mình nhé! Hệ thống màu chữ chat đa dạng để trò chuyện với bạn bè đã được thêm vào!
Màu chữ đã mua có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định! Thể hiện cá tính của bạn với màu chữ!
– Cấp vật phẩm mới [VVIP] được thêm vào. Hãy kiếm các vật phẩm có cấp cao nhất!
[Cải thiện sự tiện lợi] – [Phần thưởng Mời bạn bè] Reset lại số lượng, và phần thưởng được đổi mới. Tuy nhiên, số lượng không tăng khi bạn mời lại người bạn đã từng mời, và danh sách Mời bạn bè hiện có vẫn được duy trì.
– Cải thiện danh sách quà tặng muốn gửi trong chức năng Quà tặng (Thư)
– Các cải tiến về giao diện và sự tiện lợi khác.
※ Lưu ý
– Nội dung cập nhật và cải tiến có thể được sửa đổi và bổ sung.
– Chi tiết cập nhật có thể được tìm thấy trong trò chơi.
Thời gian cập nhật có thể bắt đầu từ sáng kéo đến trưa ngày 3 tháng 2. Trong thời gian cập nhật bạn không thể truy cập được vào game
 

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Play #Togethe #Chi #tiết #bản #cập #nhật #ngày #tháng #với #hàng #loạt #thay #đổi #mới


#Play #Togethe #Chi #tiết #bản #cập #nhật #ngày #tháng #với #hàng #loạt #thay #đổi #mới

Nhẫn Giả Haki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button