Mẫu số 17/TB- ĐKT: Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Mẫu số 17/TB- ĐKT: Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế là mẫu bản thông báo của cơ quan thuế gửi tới người nộp thuế về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và cơ quan thuế đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế.

  • Mẫu số 18/TB-ĐKT: Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế
  • Mẫu số 21-MST: Thông báo về việc mã số thuế phụ thuộc
  • Mẫu số 11- MST: Thông báo mã số thuế

1. Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo Thông tư 105/2020

Mẫu số: 17/TB-ĐKT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

(1)

(2).

_________

Số: …./TB-….(3)….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

…, ngày….tháng….năm ……

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

________________

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của …(4)… mã số thuế …(5)… nộp ngày…/…/….

….(6)… thông báo mã số thuế …(5)… được cập nhật về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” từ ngày ban hành Thông báo này để cơ quan thuế và người nộp thuế thực hiện các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đề nghị người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, pháp luật về hóa đơn đến cơ quan thuế để thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế:

………….(6)…, ……(7)

Địa chỉ: (8)

Số điện thoại: Địa chỉ E-mail:

Cơ quan thuế thông báo để ….(4)…. được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– <NNT>;

– <Các bộ phận có liên quan: Thanh tra kiểm tra, …>;

– Lưu: VT, bộ phận ban hành TB.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (9)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

___________________

(1): Tên cơ quan thuế cấp trên

(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)

(4): Tên người nộp thuế

(5): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế

(6): Tên cơ quan thuế ban hành thông báo

(7): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ

(8): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo

(9): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

2. Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo Thông tư 95/2016

Mẫu số: 17/TB- ĐKT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:………./TB-CT(CCT) ………, ngày……tháng……năm…...

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục
chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Kính gửi: ………(1)………, ………(2)………
………(3)………

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Thông tư số ………../2016/TT-BTC ngày ………. của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của ……….(1)………. (hoặc hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh của ………(1)………) nộp ngày………./……../…….

………..(4)…….. thông báo hiện đang tiến hành làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (hoặc làm các thủ tục liên quan đến quyết toán thuế, hoá đơn đối với trường hợp giải thể doanh nghiệp) của người nộp thuế.

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

………………………………………………(5)…………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………(6)…………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………….Địa chỉ E-mail: …………………………………………….

Cơ quan thuế thông báo để ….(1)…. được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

-Như trên;

– ………….

– Lưu: VT, KK&KT

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên người nộp thuế

(2): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế

(3): Địa chỉ của người nộp thuế

(4): Tên cơ quan thuế ban hành thông báo

(5): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ

(6): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo

(7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button