Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo là mẫu giấy đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mẫu giấy đề nghị được nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin của hộ xin xét duyệt. Mẫu được ban hành theo Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

  • Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn
  • Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo
  • Thủ tục xác nhận hộ nghèo

1. Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo

PHỤ LỤC SỐ 1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT BỔ SUNG HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………………

Họ và tên: ……………………………………………………………………… Giới tính: □ Nam, □ Nữ

Số định danh cá nhân: …………………………………………………………………………. (nếu có)

Sinh ngày ………..tháng ……..năm ……., Dân tộc: ……………………………………………..

Số CMTND/Thẻ CCCD: ……………………..Ngày cấp: …./…./20…

Nơi cấp: …………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Thông tin các thành viên của hộ:

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quan hệ với chủ hộ
(Vợ, chồng, bố, mẹ, con…)

Nghề nghiệp

Nam

Nữ

01

02

03

….

Lý do đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo:……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

(Trường hợp xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên chỉ xem xét, thẩm định bổ sung đối với những hộ gia đình có đời sống khó khăn do các nguyên nhân sau:

+ Chịu hậu quả của các rủi ro, biến cố đột xuất trong năm, bao gồm: thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, giông lốc, sóng thần); môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật nặng; gặp rủi ro về kinh tế (chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu như nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh); gặp rủi ro về xã hội (bị lừa đảo, là nạn nhân của tội phạm).

+ Có biến động về nhân khẩu trong hộ gia đình (như sinh con, có thêm con dâu về nhà chồng, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình, có thành viên đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình bị chết và các trường hợp biến động khác về nhân khẩu gây các tác động khó khăn đến điều kiện sống của hộ gia đình).

……….., ngày…….tháng……. năm 20….
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ và tên)

2. Điều kiện để được công nhận hộ nghèo

Theo đó, Quyết định 59/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chí để xác định hộ nghèo như sau:

– Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí sau:

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt t 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

– Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí sau:

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống;

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt t 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Các tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản

– Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin;

– Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số): tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button